Actievoorwaarden

Verkorte Actievoorwaarden:

Actie België, geldig van 01/08/2023 t/m 30/11/2023 bij aankoop van een nākd. multipack naar keuze. Bewaar het doosje bij elke deelname.
Actie Nederland, geldig van 02/10/2023 t/m 27/10/2023 bij aankoop van nākd. single bij Shell. Bewaar de verpakking bij elke deelname. Max. 1 prijs/persoon t.w.v. 245 EUR voor 1 overnachting. Lees alle voorwaarden op www.nakd-checkyoursnack.com/actievoorwaarden

1. Organisatoren – Deze actie wordt georganiseerd door:

Voor Nederland: Koninklijke Peijnenburg BV, met zetel te Nieuwendijk 45, 5664 HB Geldrop (Nederland) en met ondernemingsnummer 17000790;

Voor België: Lotus Bakeries België NV, met zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke (België) en met ondernemingsnummer 0421.694.038

Hierna “Lotus” of de “Organisatoren”.

De actie wordt georganiseerd in samenwerking met Cabiner BV, hierna te noemen “Cabiner”, gevestigd te Back-upstraat  1, 1033NX  Amsterdam (Nederland) en met ondernemingsnummer KVK 66127505, die instaat voor het aanleveren, versturen en inruilen van de prijzen (zie verder).

Lotus doet tevens beroep op Castaar BV, hierna te noemen “Castaar”, gevestigd te Molenstraat 3A, 1755 Kester (België) en met ondernemingsnummer 0699.860.047, die instaat voor de verwerking van de deelname aan de actie.

In het kader van deze actie schenkt Lotus tot slot éénmalig een bedrag aan het Buitenfonds van Staatsbosbeheer om de natuur te versterken in Nederland.

Dit reglement legt de algemene actievoorwaarden vast die van toepassing zijn:

2. Actieperiode – Deelnemers kunnen deelnemen aan de actie tusen 01/08/2023 t.e.m. 30/11/2023 in België en tussen 02/10/2023 t.e.m. 27/10/2023 in Nederland.

3. Deelnemende producten – De actie is geldig op alle nākd. multipacks aangeboden in winkelpunten in België en op alle nākd. singles bij Shell in Nederland tijdens de respectievelijke Actieperiodes.

4. Prijs – Deelnemers aan de actie maken kans op een voucher t.w.v. 245 EUR voor één overnachting via Cabiner (“Voucher”). In totaal zijn er zeven vouchers te winnen door deelnemers in België en één voucher voor deelnemers gevestigd in Nederland.

Cabiner is verantwoordelijk voor het aanleveren, versturen en inruilen van de Vouchers. Voor meer informatie over de inruil- en gebruiksvoorwaarden van de Vouchers, raadpleeg de website van Cabiner (https://www.cabiner.com/algemene-voorwaarden). Voor vragen i.v.m. het gebruik van de Vouchers, zie ook onder punt 10. “Contact”.

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van deze Actievoorwaarden en kan niet worden betwist. Een prijs is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht, geschonken of geveild. Deelnemers die deze voorwaarde overtreden, worden gediskwalificeerd. Er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisatoren hebben het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

5. Deelnemer – Elke natuurlijke persoon handelend uit privédoeleinden en wonende in Nederland of België kan aan de actie deelnemen, mits zij beschikken over een geldig e-mailadres.

Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders of voogd vereist. Indien minderjarigen deelnemen, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Organisatoren behouden zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen evenals om elke minderjarige van de actie uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de organisatoren opgelegde redelijke termijn dergelijke toestemming kan overmaken.

6. Deelname aan de actie – Deze actie wordt georganiseerd met een aankoopverplichting van een Deelnemend Product. De deelnemer dient de verpakking van het aangekochte Deelnemend Product te bewaren tot de bekendmaking van de winnaar. De Organisatoren mogen deze verpakking steeds opvragen bij de deelnemers om hun deelname te valideren.

Voor deelname aan de actie is internettoegang vereist. Het doel van de actie is om de EAN-code (streepjescode) op de verpakking van de Deelnemende Producten in te geven in het hiervoor voorziene venster op www.nakd-checkyoursnack.com voor het einde van de Actieperiode.

Om kans te maken op een prijs, moet de deelnemer volgende stappen doorlopen en de gevraagde gegevens volledig en correct invullen:

 • Surf naar www.nakd-checkyoursnack.com;
 • Vul de EAN-code (streepjescode) in die je kan vinden op de verpakking van de Deelnemende Producten in het daarvoor voorziene veld;
 • Verplicht: Vul jouw naam en adres (beiden zoals vermeld op uw identiteitskaart) in alsook jouw emailadres waarop we jou kunnen contacteren i.v.m. de actie;
 • Vrijblijvend, vertel ons aan waar je jouw Deelnemend Product hebt gekocht;
 • Beantwoord twee (2) vragen: één kennisvraag en één schiftingsvraag;
 • Bewaar een bewijs van aankoop per deelname, zoals de verpakking of de kassabon. Dit wordt bij bekendmaking van de winnaars gecheckt. Per deelname moet een bewijs van aankoop (=verpakking of kassabon) aanwezig zijn.

Alleen de deelnames waarbij bovenvermelde verplichte onderdelen volledig en correct ingevuld zijn, zullen als geldig worden beschouwd. Elke deelname die onvolledig is of buiten de Actieperiode valt, zal als nietig worden beschouwd.

7. Selectie van en mededeling aan de winnaars – Om kans te maken op het winnen van een Voucher moeten deelnemers de kennisvraag correct beantwoorden. Bij een gelijk antwoord op de schiftingsvraag, wordt de winnaar bepaald volgens het principe “wie eerst geantwoord heeft wint”. Vervolgens worden de winnaars geselecteerd o.b.v. een correct antwoord op de schiftingsvraag, dan wel (indien niet alle Vouchers verdeeld zijn) de antwoorden die dit antwoord het dichtst benaderen. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

De winnaars van de actie in België zullen worden gecontacteerd via e-mail (nakd.belgium@eatnakd.com) tussen 4 december 2023 en 8 december (week 49). De winnaars van de actie bij Shell in Nederland zullen worden gecontacteerd via e-mail (nakd.nederland@eatnakd.com) tussen 30 oktober 2023 en 3 november (week 44). Winnaars moeten binnen 14 dagen na het eerste contact via voormeld e-mailadres reageren via e-mail met bewijs van hun aankoop of aankopen (doosje(s) van Deelnemend Product) en bevestigen dat ze hun prijs accepteren. Als een winnaar niet binnen 14 dagen na het eerste contact de vereiste gegevens verstrekt, niet in aanmerking komt als deelnemer of zijn/haar prijs afwijst, behoudt Lotus zich het recht voor de winnaar te diskwalificeren. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de Organisatoren en kan worden toegewezen aan een andere deelnemer of worden gebruikt in een volgende actie.

8. Aanvaarding en mededeling van actievoorwaarden – Door deelname aan de actie verklaren de deelnemers de actievoorwaarden gelezen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

De Organisatoren behouden zich het recht voor om de correcte naleving van de actievoorwaarden te controleren en kunnen ten alle tijde een persoon van deelname aan de actie tijdelijk of geheel uitsluiten in geval van inbreuk op één van de actievoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de actie.

Deze actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.nakd-checkyoursnack.com tijdens de Actieperiode. De actievoorwaarden zijn tevens digitaal beschikbaar op eenvoudige aanvraag via nakd.nederland@eatnakd.com of nakd.belgium@eatnakd.com met als onderwerp van de e-mail “Actie nākd – Cabiner”.

Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door de Organisatoren worden aangepast. Desgevallend zullen de Organisatoren de aangepaste voorwaarden aankondigen op www.nakd-checkyoursnack.com.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de gegevens vermeld op promotiemateriaal, hebben deze actievoorwaarden voorrang.

9. Verantwoordelijkheid van organisatoren – De Organisatoren behouden zich het recht voor om in geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden de actie of het verloop van de actie te wijzigen. In voorkomend geval of in geval van betwisting, zullen de Organisatoren elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisatoren wijzen in elk geval elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirecte schade, van welke aard ook in verband met deze actie of het gebruik van de website (www.nakd-checkyoursnack.com), behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog. De Organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de actie in geval van overmacht en/of in het geval dat er zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van de Organisatoren.

Castaar doet haar uiterste best om de website (www.nakd-checkyoursnack.com) online, veilig en toegankelijk te houden gedurende de Actieperiode. Niettemin behouden Lotus en Castaar zich het recht voor om (om welke reden dan ook) deze toegang tot de website te onderbreken. Technische of andere problemen met deze actie, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisatoren, noch kunnen de Organisatoren aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van het internet of van de diensten verleend door de mobiele operatoren, noch voor de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën of andere technische gebreken of problemen, ook niet ingevolge onrechtmatig gebruik van de systemen. Ook kunnen de Organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) ontvangen van de deelname. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij deelneemt aan de actie goed functioneren en dat er voldoende netwerkbereik is om het internet te kunnen gebruiken. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het feit dat bepaalde gegevens niet beschermd zijn tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

In geen geval kunnen de Organisatoren verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan onderhavige actie of van het gebruik van een Voucher zou kunnen lijden.

De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor deelnames die verloren, vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die om een technische of andere reden niet kunnen worden afgeleverd. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisatoren.

Deelname aan de Bonusland wedstrijd “nākd.” valt onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap Carrefour Belgium nv. Het reglement hiervoor is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

10. Gegevens en privacy –In opdracht van de Organisatoren verwerkt Castaar de op de website ingevulde en bevestigde gegevens van de deelnemers op instructie van Lotus. De verwerkingsverantwoordelijke is Lotus. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u via:

Voor de verwerking van de persoonsgegevens voor het versturen, inruilen en gebruiken van de Voucher is Cabiner de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over haar privacy beleid vindt u via www.cabiner.com/algemene-voorwaarden.

De gegevens onder punt 6 hierboven (“Deelname aan de Actie”) zullen worden verwerkt in het kader van Lotus’ promotionele activiteiten, d.i. om de actie te organiseren en uit te voeren, de winnaars te contacteren en de prijzen te alloceren. Lotus verwerkt deze gegevens op grond van de toestemming die u ons hiervoor heeft gegeven. De gegevens worden bewaard tot één jaar na het afsluiten van de actie.”

De persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan om de actie te organiseren en uit te voeren, de winnaars te contacteren en de prijzen te alloceren, tenzij u hiertoe toestemming verleent. Lotus deelt of verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Persoonsgegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Lotus. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen.
 • Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Lotus onjuist zijn, kunt u een correctie aanvragen.
 • U hebt het recht om een ​​beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een ​​transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).
 • Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
 • Als u het niet eens bent met de manier waarop Lotus uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit:

Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van ons privacy beleid of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 • Adres:
  • Voor Nederland:  
   Koninklijke Peijnenburg BV
   Nieuwendijk 45
   5664 HB Geldorp
   Nederland
  • Voor België:
   Lotus Bakeries België NV
   Gentstraat 52
   9971 Lembeke
   België

11. Contact – Uitgezonderd in de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, zal er door de deelnemers geen briefwisseling verstuurd worden. Er zullen ook geen telefonische of andere communicaties plaatsvinden voor, tijdens en na de Actieperiode.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

12. VariaKosten. De volledige kosten voor de deelname aan de actie (internetverbinding, e-mailaccount…) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisatoren, Cabiner of Castaar.

Partiële nietigheid. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In voorkomend geval, zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het onderhavig reglement is onderworpen aan:

 • Voor Nederland: het Nederlands recht; in geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd;
 • Voor België: het Belgische recht; in geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.