Actievoorwaarden

Verkorte :

Actie in België, geldig van 25/12/2023 t/m 01/05/2024 bij aankoop van nākd. multipack. Bewaar het doosje bij elke deelname. Max. 1 prijs/persoon t.w.v. 359 EUR voor 1 KitchenAid blender (5KSB4026). Lees alle voorwaarden op www.nakd-checkyoursnack.com/actievoorwaarden

1. Organisatoren – Deze actie wordt georganiseerd door:
Lotus Bakeries België NV, met zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke (België) en met ondernemingsnummer 0421.694.038

Hierna “Lotus” of de “Organisator”.

De actie wordt georganiseerd in samenwerking met KitchenAid Europa Inc., hierna te noemen “KitchenAid”, gevestigd te ondernemingsnummer BE 0441.525.053, die instaat voor het aanleveren, versturen en inruilen van de prijzen (zie verder).

Lotus doet tevens beroep op Castaar BV, hierna te noemen “Castaar”, gevestigd te Molenstraat 3A, 1755 Kester (België) en met ondernemingsnummer 0699.860.047, die instaat voor de verwerking van de deelname aan de actie.

Dit reglement legt de algemene actievoorwaarden vast die van toepassing zijn:

2. Actieperiode – Deelnemers kunnen deelnemen aan de actie tussen 1 januari 2024 t.e.m. 1 mei 2024.

3. Deelnemende producten – De actie is geldig op alle nākd. multipacks aangeboden in winkelpunten in België tijdens de Actieperiode (“Deelnemend Product”).

4. Prijs – Deelnemers aan de actie maken kans op een voucher t.w.v. 359 EUR voor één KitchenAid blender met standaardkleur naar keuze (5KSB4026) (“Prijs”). In totaal zijn er 9 Prijzen voor deelnemers gevestigd in België.

KitchenAid is verantwoordelijk voor het aanleveren en versturen van de Prijs.

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van deze Actievoorwaarden en kan niet worden betwist. Een prijs is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht, geschonken of geveild. Deelnemers die deze voorwaarde overtreden, worden gediskwalificeerd. Er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

5. Deelnemer – Elke natuurlijke persoon handelend uit privédoeleinden en wonende in België kan aan de actie deelnemen, mits zij beschikken over een geldig e-mailadres.

Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders of voogd vereist. Indien minderjarigen deelnemen, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen evenals om elke minderjarige van de actie uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Organisator opgelegde redelijke termijn dergelijke toestemming kan overmaken.

6. Deelname aan de actie – Deze actie wordt georganiseerd met een aankoopverplichting van een Deelnemend Product. De deelnemer dient de verpakking van het aangekochte Deelnemend Product te bewaren tot de bekendmaking van de winnaar. De Organisator mag deze verpakking steeds opvragen bij de deelnemers om hun deelname te valideren.

Voor deelname aan de actie is internettoegang vereist. Het doel van de actie is om de EAN-code (streepjescode) op de verpakking van de Deelnemende Producten in te geven in het hiervoor voorziene venster op www.nakd-checkyoursnack.com voor het einde van de Actieperiode.

Om kans te maken op een prijs, moet de deelnemer volgende stappen doorlopen en de gevraagde gegevens volledig en correct invullen:

 • Surf naar www.nakd-checkyoursnack.com;
 • Vul de EAN-code (streepjescode) in die je kan vinden op de verpakking van de Deelnemende Producten in het daarvoor voorziene veld;
 • Vul jouw naam en adres (beiden zoals vermeld op uw identiteitskaart) in alsook jouw emailadres waarop we jou kunnen contacteren i.v.m. de actie;
 • Vrijblijvend, vertel ons aan waar je jouw nākd. multipack hebt gekocht;
 • Beantwoord twee (2) vragen: één kennisvraag en één schiftingsvraag;
 • Bewaar een bewijs van aankoop per deelname, zoals het doosje of de kassabon. Dit wordt bij bekendmaking van de winnaars gecheckt. Per deelname moet een bewijs van aankoop (=doosje of kassabon) aanwezig zijn.

Alleen de deelnames waarbij bovenvermelde verplichte onderdelen volledig en correct ingevuld zijn, zullen als geldig worden beschouwd. Elke deelname die onvolledig is of buiten de Actieperiode valt, zal als nietig worden beschouwd.

7. Selectie van en mededeling aan de winnaars – Om kans te maken op het winnen van een Prijs moeten deelnemers de kennisvraag correct beantwoorden. Vervolgens worden de winnaars geselecteerd o.b.v. een correct antwoord op de schiftingsvraag, dan wel (indien niet alle Prijzen verdeeld zijn) de antwoorden die dit antwoord het dichtst benaderen. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

De winnaars van de actie zullen worden gecontacteerd via e-mail (nakd.belgium@eatnakd.com) tussen 2 mei 2024 en 9 mei 2024. Winnaars moeten binnen 14 dagen na het eerste contact via voormeld e- mailadres reageren via e-mail met bewijs van hun aankoop of aankopen (doosje(s) van Deelnemend Product) en bevestigen dat ze de Prijs accepteren. Als een winnaar niet binnen 14 dagen na het eerste contact de vereiste gegevens verstrekt, niet in aanmerking komt als deelnemer of zijn/haar Prijs afwijst, behoudt de Organisator zich het recht voor de winnaar te diskwalificeren. De Prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De Prijs blijft eigendom van de Organisator en kan worden toegewezen aan een andere deelnemer of worden gebruikt in een volgende actie.

8. Aanvaarding en mededeling van actievoorwaarden – Door deelname aan de actie verklaren de deelnemers de actievoorwaarden gelezen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de correcte naleving van de actievoorwaarden te controleren en kunnen ten alle tijde een persoon van deelname aan de actie tijdelijk of geheel uitsluiten in geval van inbreuk op één van de actievoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de actie.

Deze actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.nakd-checkyoursnack.com tijdens de Actieperiode. De actievoorwaarden zijn tevens digitaal beschikbaar op eenvoudige aanvraag via nakd.belgium@eatnakd.com met als onderwerp van de e-mail “Actie nākd – KitchenAid”.

Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door de Organisator worden aangepast. Desgevallend zal de Organisator de aangepaste voorwaarden aankondigen op www.nakd-checkyoursnack.com.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de gegevens vermeld op promotiemateriaal, hebben deze voorliggende actievoorwaarden voorrang.

9. Verantwoordelijkheid van Organisator – De Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden de actie of het verloop van de actie te wijzigen. In voorkomend geval of in geval van betwisting, zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator wijst in elk geval elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirecte schade, van welke aard ook in verband met deze actie of het gebruik van de website (www.nakd- checkyoursnack.com), behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de actie in geval van overmacht en/of in het geval dat er zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van de Organisator.

Castaar doet haar uiterste best om de website (www.nakd-checkyoursnack.com) online, veilig en toegankelijk te houden gedurende de Actieperiode. Niettemin behouden de Organisator en Castaar zich het recht voor om (om welke reden dan ook) deze toegang tot de website te onderbreken. Technische of andere problemen met deze actie, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van het internet of van de diensten verleend door de mobiele operatoren, noch voor de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën of andere technische gebreken of problemen, ook niet ingevolge onrechtmatig gebruik van de systemen. Ook kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) ontvangen van de deelname. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij deelneemt aan de actie goed functioneren en dat er voldoende netwerkbereik is om het internet te kunnen gebruiken. De Organisator is niet aansprakelijk voor het feit dat bepaalde gegevens niet beschermd zijn tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

In geen geval kan de Organisator verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan onderhavige actie of van het gebruik van een Prijs zou kunnen lijden.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames die verloren, vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die om een technische of andere reden niet kunnen worden afgeleverd. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

10. Gegevens en privacy – In opdracht en volgens instructie van de Organisator verwerkt Castaar de op de website ingevulde en bevestigde gegevens van de deelnemers. De verwerkingsverantwoordelijke is Lotus Bakeries België NV. Meer informatie over haar privacy beleid vindt u via:

Voor de verwerking van de persoonsgegevens voor het versturen en gebruiken van de Prijs is KitchenAid de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over haar privacy beleid vindt u via https://www.kitchenaid.be/nl_BE/pages/privacyverklaring.

De gegevens onder punt 6 hierboven (“Deelname aan de Actie”) zullen worden verwerkt in het kader van Lotus’ promotionele activiteiten, d.i. om de actie te organiseren en uit te voeren, de winnaars te contacteren en de prijzen te alloceren. Lotus verwerkt deze gegevens op grond van de toestemming die u ons hiervoor heeft gegeven. De gegevens worden bewaard tot één jaar na het afsluiten van de actie.

De persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan om de actie te organiseren en uit te voeren, de winnaars te contacteren en de prijzen te alloceren, tenzij u hiertoe toestemming verleent. Lotus deelt of verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Persoonsgegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Lotus. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen.
 • Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Lotus onjuist zijn, kunt u een correctie aanvragen.
 • U hebt het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).
 • Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van ons privacy beleid of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 • Adres:
  • Lotus Bakeries België NV
   Gentstraat 52
   9971 Lembeke
   België
 • E-mail:
  • dpr.belgium@lotusbakeries.com

11. Contact – Uitgezonderd in de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, zal er door de deelnemers geen briefwisseling verstuurd worden. Er zullen ook geen telefonische of andere communicaties plaatsvinden voor, tijdens en na de Actieperiode.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 • Vragen over de website: info@nakd-checkyoursnack.com
 • Vragen over Lotus: nakd.belgium@eatnakd.com

12. Varia Kosten. De volledige kosten voor de deelname aan de actie (internetverbinding, e- mailaccount…) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator, KitchenAid of Castaar.

Partiële nietigheid. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In voorkomend geval, zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgische recht; in geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.